• +91 9461402020, +91 9461412020
  • dpwissikar@gmail.com
  • 10 Milestone, On Sikar - Kotputli - Delhi Highway, Sikar 332027

Teaching Staff

 

                                              

       MR. DEVILAL                                MR. SOURAJ SAHA                             MRS. ATHIRA A                       MS. KRISHNA K. SHEKHAWAT

         TGT-HINDI                                          TGT-SCIENCE                                            TGT-ENGLISH                                         TGT-SANSKRIT 

                                                

            MR. AMAN                                       MR. VIPIN                                   MRS. PREETHI K.P.                          MR. ABHIK BANERJEE

           TGT-SCIENCE                                   TGT-MATHEMATICS                                     TGT-SST                                                   TGT-COMPUTER

 

     MS. PAULAMI PAL

             TGT- SST

                                                  

        MRS. ASHLI MURALI               MRS. ANURADHA TIWARI                MS. PREETI PARIHAR                   MS. SHRUTI SHUKLA

          PRT-ENGLISH, EVS                                   PRT -SST                                                 PRT-MATHS                               PRT - ENGLISH & MATHS

                                   

MRS. SUKHVINDER KAUR               MRS. NARESH KUMARI                       MRS. JYOTI RATHORE

                 PPRT                                                      PPRT                                                           PPRT

MRS. RUCHIKA MATHUR

   ASSISTANT-TEACHER

                                                                  

    MRS. SHALINI SHUKLA                   MR. SHANTANU SINGH                     MR. VAIBHAV SHUKLA                     MRS. KAKALI GANGULI 

            ART & CRAFT                                                P.T.I.                                                          P.T.I.                                                        MUSIC & YOGA     

Reach out to us

Contact Information