• +91 9461402020, +91 9461412020
  • dpwissikar@gmail.com
  • 10 Milestone, On Sikar - Kotputli - Delhi Highway, Sikar 332027

Teaching Staff

                    

                  
         

Principal

(Maths)

  SCIENCE-SENIOR   SCIENCE-SENIOR
PRADEEP KUMAR   SOURAJ SAHA   TANIYA BISWAS
S/O K SHIVA SHANKARA PILLAI   S/O SUBHENDU SAHA   D/O TARUN KUMAR BISWAS
D.O.B. : 27/01/1963   D.O.B. : 14/11/1991   D.O.B. : 24/08/1993

 

                                             

                                                 

                                      
   

ENGLISH & SPOKEN

ENGLISH TRAINER

  HINDI   COMPUTER APPLICATION
NEERU CHOUDHARY   DEVI LAL   GIRRAJ SHANKAR KANYAL
D/O SUBHASH CHOUDHARY   S/O LAXMAN RAM   S/O SURESH RAM KANYAL
D.O.B. : 23/06/1975   D.O.B. : 24/12/1990   D.O.B. : 20/03/1993

 

                        

                                             

       

   
   
HINDI & SANSKRIT   MATHS-JUNIOR   MOTHER TEACHER
KRISHNA KANWAR SHEKHAWAT   REMANI PRADEEP   ASHLI MURALI
D/O RAM SINGH SHEKHAWAT   D/O SREEDHARAN PILLAI   D/O N.S. MURALI
D.O.B. : 25/12/1998   D.O.B. : 24/05/1966   D.O.B. : 16/11/1990 

Reach out to us

Contact Information